Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH

§ 1
Regulamin

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług Informatycznych przez NOSTROMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000, przy ulicy Przemysłowej 2, wpisanej do wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000727238, posiadającej nr REGON 369947156 i NIP 5882437396.

§ 2
Słownik pojęć

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Umowa – umowa o świadczenie usług informatycznych zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, z uwzględnieniem § 2 ust. 5 i 6.
 2. Zleceniodawca – podmiot, który zawarł umowę z NOSTROMO Sp z o.o.
 3. Zleceniobiorca – NOSTROMO Sp. z o. o.
 4. Strony – Zleceniodawca i Zleceniobiorca.
 5. Umowa stała – świadczenie Usług informatycznych przy przyjętej zasadzie płatności abonamentowej, tj. opłacone z góry prawo do korzystania z usług informatycznych w zakresie rzeczowym i czasowym określonym opcją wybraną przez Zleceniodawcę.
 6. Pakiet – opłacone z góry godziny wykupione do realizacji usług informatycznych innych niż objęte umową stałą, zgodnie z opcjami dostępnymi na stronie internetowej https://nostromosolution.pl/index.php/cennik/
 7. Usługi – oznaczają Usługi Informatyczne
 8. Usługa Informatyczna – Usługa szczegółowo określona w niniejszym Regulaminie jako Katalog Usług świadczona na rzecz Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.
 9. Infrastruktura Techniczna Zleceniodawcy – oprogramowanie i urządzenia udostępnione przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy do nadzoru, konfiguracji oraz jako wyposażenie służące do realizacji Usług Informatycznych oraz innych prac informatycznych zleconych przez Zleceniodawcę.
 10. Sprzęt Zleceniodawcy – urządzenia techniczne, które udostępnia Zleceniodawca, obsługiwane przez Zleceniobiorcę w ramach świadczenia Usług Informatycznych.
 11. Siła wyższa – zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 12. Zespół – zespół osób Zleceniobiorcy świadczący Usługi Informatyczne
 13. Przedstawiciele Zleceniodawcy – osoby uprawnione do podpisania umowy w imieniu Zleceniodawcy.
 14. Godziny Pracy – 8: 00 – 16: 00 w dni robocze.
 15. Serwis zdalny – świadczenie przez Zleceniobiorcę usług informatycznych na rzecz Zleceniodawcy poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu do sprzętu i systemu informatycznego Zleceniodawcy za pomocą sieci informatycznej Internet.
 16. Next business day (NBD) – następny dzień roboczy, za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Zlecenie – polecenie wykonania usługi złożone w formie pisemnej korzystając z dostępnych narzędzi jak mail, komunikatory itp.
 18. Czas reakcji – okres w jakim Zleceniobiorca przystępuje do realizacji otrzymanego od Zleceniodawcy Zlecenia.
 19. Express – realizacja Zlecenia w czasie krótszym niż określony umową czas reakcji, dodatkowo płatna Usługa, którą Zleceniodawca może zamówić do każdorazowego Zlecenia, a Zleceniobiorca przyjąć do realizacji na określonych odrębnie przez Strony warunkach.
 20. Cennik – cennik Usług Zleceniobiorcy dostępny online pod adresem https://nostromosolution.pl
 21. Informacje Poufne – informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Strony lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane, a co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w tym w szczególności umowa wraz z załącznikami do niej i korespondencją związaną z negocjowaniem i wykonywaniem Umowy. Informacjami poufnymi są również dane, do których ma dostęp Strona, jak również wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę, które zostały ujawnione Stronie w związku z wykonywaniem Umowy. Informacjami poufnymi są także rozwiązania dedykowane i stworzone dla Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w wykonaniu Umowy.
 22. Nr zgłoszeniowy – nr telefonu Zleceniobiorcy do zgłaszania pilnych informacji.
 23. Dni kalendarzowe – następujące po sobie kolejno dni.

§ 3
Zakres usług

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać Usługi, działając z zachowaniem staranności wymaganej od podmiotów trudniących się zawodowo działalnością tego rodzaju. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Usługi, a świadczone Usługi będzie wykonywał z należytą starannością i dbałością o interes Zleceniodawcy.
 2. Katalog Usług świadczonych przez Zleceniobiorcę obejmuje:
  1. Helpdesk – wsparcie informatyczne;
  2. Wdrożenia systemów i rozwiązań informatycznych: np.:
   1. Instalacje programów ERP oraz ich konfigurację na dodatkowych stanowiskach;
   2. Ochrona i archiwizacja danych – archiwizacja oraz realizacja procedur backupu, procedur awaryjnych baz danych;
  3. Utrzymanie bezpieczeństwa i monitorowanie sieci, serwera;
  4. Szyfrowanie danych;
  5. Administracja sieciami komputerowymi;
  6. Cyberbezpieczeństwo i analiza zagrożeń;
  7. Konsultacje oraz szkolenia świadczone na zamówienie Zleceniodawcy;
 3. W przypadku wystąpienia co najmniej 7-dniowego opóźnienia w płatności należności na rzecz Zleceniobiorcy wynikających z umowy, ten ostatni ma prawo do wstrzymania wykonywania Usług na rzecz Zleceniodawcy do czasu otrzymania zapłaty zaległości.

§4
Sposób organizacji współpracy

 1. Do prawidłowego wykonania Usług konieczne jest współdziałanie Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą w zakresie i w sposób określony w Umowie, treści załączników do Umowy, lub treści Regulaminu.
 2. Poprzez współdziałanie Strony rozumieją w szczególności:
  1. wzajemne udzielanie informacji, wyjaśnień;
  2. przekazywanie lub udostępnianie dokumentów niezbędnych dla realizacji Usługi w odpowiednio wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni;
  3. zapewnienie prawidłowej i terminowej współpracy przedstawicieli Zleceniodawcy wraz z Zespołem;
  4. wysyłanie Zlecenia drogą elektroniczną na adres [email protected] ;
  5. potwierdzania wykonania Zlecenia drogą elektroniczną na adres [email protected] lub bezpośrednio na adres e-mail członka Zespołu, który wykonał dane Zlecenie, przy czym potwierdzenie Zleceniodawca obowiązany jest przesłać w terminie do 2 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o wykonaniu Zlecenia. Brak przekazania potwierdzenia w ww. terminie skutkuje uznaniem, że Zlecenie zostało wykonane prawidłowo, a Zleceniodawca w przyszłości nie będzie mógł powoływać się na ww. okoliczności.
  6. udział Zleceniodawcy w spotkaniach organizowanych przez Zleceniobiorcę,
  7. w przypadku gdy Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości świadczenia Usługi zdalnie, Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnienia stanowiska pracy, umożliwiającego świadczenie Usługi w miejscu wskazanych przez Zleceniodawcę, w tym w jego siedzibie,
  8. wzajemne przekazywanie informacji istotnych do wykonania umowy,
 3. W ramach współpracy Strony dopuszczają możliwość przekazywania potrzebnych, pilnych informacji od Zleceniobiorcy do Zleceniodawcy i odwrotnie, w ogólnie przyjęty sposób komunikowania się, tj. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 4. Zleceniobiorca wskazuje Nr zgłoszeniowy
  1. +48 532 720 001
  2. +48 532 720 002
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania Zleceniobiorcy informacji, wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od członka Zespołu, nie później, niż w terminie 1 dnia roboczego w przypadku informacji ustnych i 3 dni roboczych w przypadku informacji pisemnych lub dokumentów. Za informacje pisemne Strony uznają również korespondencję e-mail.
 6. Zleceniodawca z dniem podpisania Umowy udziela Zleceniobiorcy upoważnienia do zdalnego logowania się na komputerach, serwerach, stacjach roboczych i ingerencji w systemy informatyczne przy użyciu Usługi zdalnego dostępu, mającej na celu wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dane niezbędne do wykonania ww. czynności przez Zleceniobiorcę niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 7. Zleceniodawca wyznacza osoby, które będą współpracować ze Zleceniobiorcą w trakcie realizacji Usług określonych umową.
 8. Ze strony Zleceniobiorcy prace będą wykonywane przez Zespół, którego skład będzie ustalany wyłącznie przez Zleceniobiorcę.
 9. W przypadku gdy w toku wykonywania przedmiotu Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do wykonywania umowy obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, zgłosić powstałe zastrzeżenia Zleceniobiorcy na adres poczty elektronicznej [email protected].
 10. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w siedzibie Zleceniodawcy, osoby wykonujące Usługi, będą zobowiązane do przestrzegania regulaminów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie Zleceniodawcy lub innym wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu. Powyższe ma zastosowanie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Zleceniodawcę treści danego regulaminu lub zasad bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi członków Zespołu, potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Zlecenie zostanie wykonane przez Zleceniobiorcę wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu przez Zleceniobiorcę pisemnego Zlecenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Zleceniobiorcy: [email protected].
 12. Czas reakcji dla otrzymanego Zlecenia rozpoczyna swój bieg w dniu otrzymania Zlecenia, pod warunkiem, że Zlecenie zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] do godziny 14.00 w taki sposób, żeby Zleceniobiorca mógł zapoznać się z jego treścią.
 13. Usługi świadczone będą w dni robocze w Godzinach Pracy określonych w § 1 ust. 14.
 14. Rozliczenia godzin w liczbie zgodnej z wybranym przez Zleceniodawcę zakresem Umowy stałej nastąpi w jednostkach rozliczeniowych, przy czym każda jednostka rozliczeniowa trwa 15 minut.
 15. Godziny objęte umową, które nie zostaną wykorzystane w danym okresie abonamentowym nie przechodzą na kolejny okres abonamentowy.
 16. Rozliczenia godzin objętych Pakietem w liczbie zgodnej z wybranym przez Zleceniodawcę Pakietem nastąpi w jednostkach rozliczeniowych, przy czym każda jednostka rozliczeniowa trwa 30 minut.
 17. Ważność Pakietu obowiązuje w okresie 6 miesięcy od daty zakupu.
 18. Zleceniodawca może wydać polecenie wykonania Zlecenia w trybie Express. Czas realizacji Zlecenia w trybie Express zostanie każdorazowo określony przez członka Zespołu przy przyjęciu zgłoszenia i niezwłocznie przekazany Zleceniodawcy. Przystąpienie do realizacji Zlecenia w trybie Express zależne jest od uprzedniego zaakceptowania przez Zleceniodawcę terminu realizacji Zlecenia wskazanego przez członka Zespołu oraz wyrażenie zgody na obciążenie go dodatkowymi kosztami Usługi Express, zgodnie z Cennikiem a stronie https://nostromosolution.pl. Akceptacja wykonania usługi w trybie Express następuje pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail członka Zespołu lub [email protected].
 19. W przypadku przesłania przez Zleceniodawcę Zlecenia obejmującego wykonanie przez Zleceniobiorcę Usług związanych z koniecznością dojazdu, Zleceniobiorca ustali koszty dojazdu i przekaże je Zleceniodawcy. Zlecenie zostanie wykonane po uprzedniej akceptacji kosztów dojazdu przez Zleceniodawcę dokonane pisemnie na adres e-mail członka Zespołu [email protected].
 20. Zleceniodawca zobowiązany jest zgłaszać uwagi co do prawidłowości rozliczenia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania faktury.
 21. Czas reakcji Zleceniobiorcy na podjęcie czynności po otrzymaniu Zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu, wynosi do 2 dni roboczych.
 22. Zleceniodawca w celu prawidłowego wykonania umowy zapewni Zleceniobiorcy dostęp do systemu informatycznego dla minimum jednego użytkownika z prawami administratora.

§5
Przekazywanie informacji

 1. Wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania Umowy oraz informacje i wyjaśnienia będą przekazywane członkom Zespołu przez Przedstawicieli Zleceniodawcy we wskazanym przez Zleceniobiorcę terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 2. Dokumenty oraz informacje i wyjaśnienia będą przekazywane w formie pisemnej, w tym elektronicznej (e-mail) lub ustnej.
 3. W przypadku, gdy według uznania Zleceniobiorcy dane wyjaśnienia lub informacje mają istotne znaczenie dla realizacji Usług, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania przekazania ich w formie pisemnych oświadczeń, zestawień lub notatek ze spotkań, podpisanych przez Przedstawicieli Zleceniodawcy, a Zleceniodawca ma obowiązek dokumenty takie przekazać. Przekazanie ww. dokumentów następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. żądania od Zleceniobiorcy.
 4. Za kompletność, prawdziwość i poprawność merytoryczną przekazywanych w powyższy sposób dokumentów, informacji i wyjaśnień odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ma obowiązku badania kompletności, prawdziwości i poprawności merytorycznej dokumentów za wyjątkiem oczywistych omyłek lub sprzeczności, w zakresie wykrywania, których Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwykłej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. W przypadku powstania wątpliwości w powyższym zakresie Zleceniodawca jest zobowiązany, na wniosek Zleceniobiorcy, do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień roboczy.

§6
Zachowanie poufności

 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne, poznane przez Strony w wyniku współpracy na podstawie Umowy bądź przed jej zawarciem.
 2. Odpowiedzialność za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania pracowników Stron i innych osób, którymi Strony posługują się przy wykonaniu umowy, w tym zlecili wykonywanie całości bądź części prac objętych Umową. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z wykonaniem Umowy.
 3. W rozumieniu Regulaminu Informacji Poufnych nie stanowią informacje, które:
  1. są powszechnie dostępne,
  2. zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych Stronie Umowy.
 4. Wykorzystywanie i ujawnienie w jakiejkolwiek formie, czy też w jakiejkolwiek części Informacji poufnych nie jest dopuszczalne i traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zmianami)
 5. W sytuacji uzyskania przez Stronę Informacji Poufnych, Strona zobowiązuje się do:
  1. wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy,
  2. nieujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, Informacji Poufnych w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami Umowy.
 6. W razie dowiedzenia się przez Stronę, że nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych niezależnie od przyczyny i formy ujawnienia, Strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomienia drugiej Strony oraz do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu ograniczenia i usunięcia skutków ujawniania Informacji Poufnych.
 7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu będą wiążące dla Stron również w okresie 1 roku po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
 8. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zobowiązania do zachowania poufności, wynikających z niniejszego paragrafu, Zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych za każde pojedyncze naruszenie. Kara będzie płatna w terminie 14 dni od dnia odbioru przez Zleceniodawcę wezwania Zleceniobiorcy do zapłaty kary.
 9. Członkowie Zespołu lub inne osoby, przy pomocy, których Zleceniobiorca wykonywać będzie Umowę, a także Przedstawiciele Zleceniodawcy jak również wyznaczone osoby, które będą współpracować ze Zleceniobiorcą w trakcie realizacji Usług, zostaną poinformowane o obowiązkach przewidzianych w niniejszym paragrafie i będą zobowiązane do ich przestrzegania.

§7
Prawa autorskie

 1. W zakresie, w jakim rezultaty Usług Zleceniobiorcy, w tym m. in. przekazywana Zleceniodawcy dokumentacja, koncepcje, stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosować się do nich będzie niniejsze zapisy.
 2. Zleceniobiorca niniejszym upoważnia Zleceniodawcę do korzystania z wykonanych i odebranych rezultatów Usług, udzielając mu licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania i zwielokrotniania rezultatów Usług wybraną techniką, w tym drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego;
  2. wyświetlania, odtwarzania, a także udostępniania rezultatów Usług w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  3. przenoszenia własności egzemplarzy rezultatów Usług oraz najmu, dzierżawy, oddania do używania na podstawie innego stosunku prawnego;
 3. Zleceniodawca nabywa udzielaną licencję z chwilą pełnej zapłaty za Usługi, w ramach której wykonany został utwór. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zawiera się w wynagrodzeniu za wykonanie Usługi.
 4. Wraz z uzyskaniem licencji na Zleceniodawcę przechodzi własność przekazanych egzemplarzy nośników wraz z zapisem rezultatów Usług.
 5. Licencja o której mowa w ust.2 obowiązuje na nieograniczonym terytoriom przez okres 10 lat.
 6. Powyższe zapisy nie ograniczają praw Zleceniobiorcy do świadczenia Usług podobnych do będących przedmiotem Umowy na rzecz innych klientów niż Zleceniodawca.

§8
Odpowiedzialność

 1. Jeżeli w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, Zleceniodawca poniósł szkodę, Zleceniobiorca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadzie winy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wad lub nieprawidłowego działania materiałów (w tym urządzeń) lub oprogramowania udostępnionych lub przekazanych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 3. Zleceniobiorca gwarantuje, iż wszelkie prace świadczone będą przez Zleceniobiorcę z zachowaniem należytej staranności właściwej dla prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności gospodarczej.
 4. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę Usług, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę w formie pisemnej do usunięcia naruszenia z zakreśleniem co najmniej 14-dniowego terminu do jego usunięcia, wskazując nieprawidłowości w tych Usługach.
 5. Zleceniodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w wypadku niezastosowania przez Zleceniobiorcę do wezwania o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej.
 6. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na wykonane przez niego w ramach Umowy Usługi, na okres 3 miesięcy od daty uruchomienia i przekazania efektu danej Usługi Zleceniodawcy. Jednocześnie z uwagi na charakter przedmiotu Umowy, Strony na zasadzie art. 558 §1 k.c. wyłączają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi. Gwarancje zawarte w Regulaminie regulują w sposób całościowy (w zakresie przepisów
  ustawowych dotyczących gwarancji i rękojmi) zagadnienia związane z odpowiedzialnością za wady w zakresie realizowanych Usług.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, na skutek aktualizacji oprogramowania, wykonane samodzielnie przez Zleceniodawcę bądź przy udziale osób trzecich w systemie informatycznym Zleceniodawcy. Wszelkie stwierdzone modyfikacje zwalniają Zleceniobiorcę z odpowiedzialności w ww. zakresie.

§9
Wyłączenie, ograniczenie odpowiedzialności

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy jedynie wówczas, gdy niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest następstwem działania Siły wyższej.
 2. Strona, która powołuje się na Siłę wyższą, winna pod rygorem bezskuteczności tego powołania się, niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu takich zdarzeń oraz wykazać, że zachodzi bezpośredni związek przyczynowy między nastąpieniem Siły wyższej, a niewykonaniem zobowiązania wynikającego z Umowy. Strona obowiązania jest w taki sam sposób w przypadku ustania Siły wyższej.
 3. Zleceniodawca odpowiada za wady fizyczne oraz prawne Sprzętu Zleceniodawcy oraz oprogramowania Zleceniodawcy, dla którego są świadczone Usługi, o ile te urządzenia oraz oprogramowanie nie są własnością Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wyrządzone działaniem osób trzecich.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Zleceniodawcy.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub za uszkodzenie Sprzętu Zleceniodawcy oraz Infrastruktury Technicznej Zleceniodawcy powstałe w wyniku ich niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia przez Zleceniodawcę.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Zleceniodawcy w sieci Internet. Zleceniobiorca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania osób trzecich w sieci Internet, na które to działania nie miał wpływu, ani za szkody wywołane takim działaniem.
 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uiszczanie przez Zleceniodawcę opłat za media, w szczególności Internet oraz skutków takiego zaniechania.
 9. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za faktycznie powstałe szkody wynikłe z nieprawidłowego działania osób wykonujących w imieniu Zleceniobiorcy przedmiot niniejszej Umowy, a będące wynikiem winy umyślnej tych osób.
 10. Zleceniobiorca w ramach powierzonego Zlecenia w przypadku braku odmiennej informacji od Zleceniodawcy, zakłada, że Zleceniodawca w sposób prawidłowy zarządza zgromadzonymi danymi, w tym dokonuje regularnej archiwizacji danych (kopii bezpieczeństwa). W związku z czym, przy braku odmiennych ustaleń Stron, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na nośnikach informacji, będącej skutkiem nieprawidłowego działania osób wykonujących w imieniu Zleceniodawcy przedmiot niniejszej umowy.

§10
Zakaz konkurencji

 1. Zleceniodawca, zobowiązany jest w trakcie trwania umowy oraz w okresie 2 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia do niepozyskiwania, niezatrudniania lub współpracy, na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, z pracownikami lub współpracownikami Zleceniobiorcy, którzy realizując w imieniu Zleceniobiorcy Usługi pozostawali ze Zleceniodawcą w kontakcie bezpośrednim lub teleinformatycznym.
 2. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 10 ust. 1 Regulaminu, zapłaci on na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w kwocie 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. Kara umowna płatna będzie na pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od dnia jego odbioru przez Zleceniodawcę.

§11
Reklamacja

 1. Zleceniodawca może złożyć Zleceniobiorcy reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług. Reklamacja musi być złożona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja składana jest w formie pisemnej (przesyłka polecona lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).
 3. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Zleceniobiorcy, w przypadku złożenia reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej za datę wniesienia reklamacji uznaje się chwilę, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zleceniobiorca mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Zleceniobiorca udziela odpowiedzi na reklamację drogą mailową na podany w Umowie adres e-mail lub zwrotnie na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 7 dni roboczych od dnia jej wniesienia.
 5. Zleceniodawca może odwołać się od postanowień zawartych w odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej odpowiedzi. Odwołanie następuje w ten sam sposób jak wniesienie reklamacji. Odwołanie Zleceniobiorca rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Udzielenie odpowiedzi na odwołanie Zleceniodawcy wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.

§12
Cesja

 1. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.
 2. Nie wymaga zgody drugiej Strony przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w ramach przeniesienia przez Zleceniobiorcę prawa do żądania zapłaty wynagrodzenia.
 3. Zleceniobiorca może zlecić wykonanie Usług lub części Usług osobie trzeciej, za której działania i zaniechania odpowiadać będzie jak za swoje własne działania i zaniechania.

§13
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numeru telefonu lub e-mail, Strona, której adres, numer telefonu lub e-mail uległ zmianie, powiadomi o tym drugą Stronę w formie pisemnej, zgodnie z zasadami wymiany pism pomiędzy stronami określonymi w § 13 ust. 2 poniżej pod rygorem skuteczności doręczenia na adres Strony ujawniony w Umowie, albo na ostatni adres Strony, o którym druga Strona została powiadomiona na mocy postanowień niniejszych.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona, której adres, numer telefonu lub e-mail uległ zmianie może powiadomić o tym fakcie drugą Stronę także drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie. Brak zawiadomienia skutkuje skutecznością doręczenia na adres Strony ujawniony w Umowie, albo na ostatni adres Strony, o którym druga Strona została powiadomiona na mocy postanowień § 13 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Pisma między Stronami uważa się za doręczone w przypadku wysłania ich przesyłką poleconą na adres Strony wskazany w Umowie, z chwilą ich faktycznego odbioru, a w przypadku nieodebrania – z upływem 14 dni od dnia ich pierwszego awizowania.
 4. W przypadku pisma skierowanego przy użyciu poczty elektronicznej, pismo uważa się za doręczone drugiej Stronie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Strona ta mogła zapoznać się z jego treścią.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę drogą mailową na podany przez Zleceniodawcę adres poczty elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla umowy stałej jest to adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w Umowie.
 7. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę przy zachowaniu terminów Umownych, a w przypadku Pakietu w terminie 14 dni. W takim wypadku zastosowanie znajdują postanowienia dotychczasowego Regulaminu.

§14
Wejście Regulaminu w życie

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.