RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Przemysłowa 2, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 5882437396, KRS
0000727238 (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: ul. Przemysłowa 2, 83-000 Pruszcz Gdański,
 1. Sposoby i cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w trakcie bieżącej współpracy z Klientem,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w przypadku gdyby Administrator został zobowiązany przez uprawniony organ do przedstawienia informacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią np. w przypadku nabywania towarów lub usług albo dochodzenia roszczeń przez Administratora.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, spełniania przez Administratora ciążących na nim obowiązków przewidzianych prawem i ewentualnego dochodzenia lub roszczeń oraz obrony swoich interesów lub praw.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom, którzy na zasadzie zlecenia świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych, np. usługi księgowe, prawnicze, archiwizacyjne, usługi IT lub usługi doręczania korespondencji lub innych przesyłek.

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody adres korespondencyjny lub adres emailowy.;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzane na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pozostałe informacje
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań związanych z ewentualną współpracą.