Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA „CIASTECZEK” TJ. PLIKÓW „COOKIES”

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dba o zgodność z prawem przetwarzania danych, w tym w szczególności danych osobowych.

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdrożyła i stosuje środki ochrony danych przewidziane przepisami prawa, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

I. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Przemysłowa 2, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 5882437396, KRS 0000727238 (dalej: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Nostromo sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 83-000 Pruszcz Gdański,
 • mailowo pod adresem: [email protected]

2. Sposoby i cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. w trakcie bieżącej współpracy z Klientem,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w przypadku gdyby Administrator został zobowiązany przez uprawniony organ do przedstawienia informacji,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią np. w przypadku nabywania towarów lub usług albo dochodzenia roszczeń przez Administratora.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, spełniania przez Administratora ciążących na nim obowiązków przewidzianych prawem i ewentualnego dochodzenia lub roszczeń oraz obrony swoich interesów lub praw.

4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom, którzy na zasadzie zlecenia świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych, np. usługi księgowe, prawnicze, archiwizacyjne, usługi IT lub usługi doręczania korespondencji lub innych przesyłek.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody adres korespondencyjny lub adres e-mailowy.;
b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzane na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody,
h. Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pozostałe informacje

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany z zastrzeżeniem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań związanych z ewentualną współpracą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail

II. Pliki cookies
Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które w ramach wyjaśnienia zostały opisane poniżej.

Stosownie do motywu 25 dyrektywy 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje, że ciasteczka – „cookies” stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład, w analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie on-line. W przypadku gdy takie narzędzia, na przykład „cookies”, są przeznaczone do prawnie dopuszczalnych celów, takich jak ułatwienie dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego, ich wykorzystywanie powinno być dozwolone pod warunkiem że użytkownicy otrzymają wyraźną i dokładną informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE o celu „cookies” lub podobnego narzędzia w celu zapewnienia, że użytkownicy zostali zapoznani z informacją umieszczaną na użytkowanym przez nich terminalu. Użytkownicy powinni mieć możliwość odmówienia przechowywania „cookies” lub podobnego narzędzia w ich terminalu. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy użytkownicy inni niż użytkownik początkowy mają dostęp do terminali, a przez to do danych zawierających informacje szczególnie chronione ze względu na prywatność przechowywane na tym urządzeniu. Informacja i prawo do odmowy mogą być oferowane jednorazowo
dla różnego rodzaju narzędzi instalowanych w terminalu użytkownika w czasie tego samego połączenia oraz mogą obejmować wszelkie dalsze korzystanie z tych narzędzi w trakcie kolejnych połączeń. Metody udostępniania informacji, oferujące prawo do odmowy lub wymagające zgody powinny być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Dostęp do niektórych treści zamieszczonych na stronach internetowych może być nadal uzależniony od świadomej akceptacji zastosowania „cookie” lub podobnego urządzenia, jeżeli służy ono prawnie dopuszczalnemu celowi.

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej https://nostromosolution.pl uzyskuje następujące dane: adres IP, nazwa komputera, typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wyżej wymienione dane nie są kojarzone przez Nostromo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z konkretną zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą lub w celu określenia tożsamości Użytkownika.

A. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies
Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies przez Norstomo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są następujące:

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą więc do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można więc sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych zakładkach.
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które zakładki najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

B. Sposoby przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies
Sposoby przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cookies przez Nostromo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są następujące:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika

C. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies
Posiada Pani/Pan możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Panią/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi w następujący sposób:

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

D. Wyrażenie zgody na instalację i używanie plików cookies
Aby Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mógł przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji cookies musi Pani/Pan wyrazić na to uprzednio zgodę. Zgoda na instalację i używanie plików cookies zostaje udzielona w następujący sposób: a) poprzez kliknięcie „tak” na stronie internetowej https://nostromosolution.pl

E. Prawo do odmowy przechowywania plików cookies
Posiada Pani/Pan prawo odmowy przechowywania plików cookies. Odmowa następuje przez kliknięcie „nie” na stronie internetowej https://nostromosolution.pl

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Pani/Pana telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Nostromo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, jest konieczne do:

 1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.